0 850 840 49 28

MOXO Sürekli Dikkat Testi ile ölçülen seçici etkileri

DEHB tanılı çocuklar üzerinde Metilfenidat’ın MOXO Sürekli Dikkat Testi ile ölçülen seçici etkileri

Özet

Genel Bilgiler: Sürekli Dikkat Testi (CPT), Metilfenidat’ın (MPH) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan araçlardan biridir. Ancak, geçmişteki birçok çalışma CPT’lerin MPH’ye olan tepkileri tutarlı ve güvenilir bir şekilde gösterme niteliğini sorgulamıştır.

Bu çalışmanın amacı, MOXO Sürekli Dikkat Testi’ni kullanarak; geçmişte ilaç tedavisi görmemiş çocuklarda kısa dönem MPH kullanımının tekli ve çoklu dikkat parametreleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Metod: Çalışma, 6-12 yaş aralığında bulunan DEHB tanılı 275 çocuk katılımcıya sahiptir. CPT bütün katılımcılara iki kez uygulanmıştır. Çalışmada; ikinci testten önce MPH ile ilaç tedavisi gören, 245 çocuktan oluşan bir çalışma grubu ve testler arasında herhangi bir müdahalede bulunulmayan, 30 çocuktan oluşan bir kontrol grubu bulunmaktadır.

Bulgular: Kontrol grubundaki çocuklar giderek daha kötü performanslar sergilerken, çalışma grubundaki katılımcılar tüm CPT parametrelerinde ilerleme göstermiştir. Bu farklılıklar, özellikle Zamanlama ve Dikkat parametrelerinde oldukça belirgindir. Sonuçlar, daha fazla CPT parametresi kullanıldıkça CPT’lerin MPH etkisinin ölçümündeki duyarlılığının arttığını göstermektedir.

Sonuçlar: MOXO d-CPT’nin, MPH kullanımının DEHB tanılı çocuklar üzerindeki seçici etkilerini saptamakta oldukça kullanışlı olduğu kanıtlanmıştır. Sonuçlar, MPH etkisinin birbirinden bağımsız dikkat parametreleri yerine CPT parametrelerinin birlikteliğinde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Distraksiyonlar, Derivasyonlar ve DEHB Tanısı

Bu çalışmada; çevresel çeldiricilere sahip olma özelliğinin, CPT’lerin geçerliliklerini arttırıp arttırmadığı araştırılmıştır. Çalışmaya uygun CPT kullanımını sağlamak amacıyla, çalışmada özgün bir CPT olan MOXO-CPT kullanılmıştır (Berger&Goldzweig, 2010).

MOXO-CPT üzerine daha önce yapılan araştırmalar, bu testin 7-12 yaş aralığındaki çocuklarda DEHB saptanmasında güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir (Berger&Goldzweig, 2010).

Diğer CPT’lerin aksine, MOXO-CPT testi çeldirici işlevi gören görsel ve işitsel uyarıcılar içermektedir; bu nedenle, DEHB’nin gerçek hayattaki etkileri ile daha iyi bir karşılaştırma olanağı sağlayacağı düşünülmüştür.

Çalışma, çeldiricilerin CPT’deki varlığının kontrol grubundaki çocukları çalışma grubundaki çocuklardan ayırabilme niteliğini araştırmıştır. DEHB tanılı çocuklarda yalnızca işitsel, yalnızca görsel ve hem işitsel hem de görsel çeldiricilerin bulunduğu durumlarda kontrol grubuna göre daha fazla dikkat dağınıklığı görüleceği; bunun yanında çeldiricilerin varlığında çalışma grubu ve kontrol grubunun performansları arasındaki farkın artacağı ve çeldiricilerin varlığının testin tanısal doğruluğunu artıracağı hipotezi öne sürülmüştür.

Çalışmanın katılımcıları, 7 ila 12 yaş aralığındaki 289’u erkek, 265’i kız olmak üzere toplam 554 çocuktan oluşmaktadır. Çalışma grubu 226 DEHB tanılı çocuktan, kontrol grubu ise DEHB tanılı olmayan 318 çocuktan oluşmaktadır. İki grup arasında, yaş ve cinsiyet değişkenlerinde farklılık görülmemektedir.

Gruplar arasındaki distraktibilite farklılıklarını değerlendirmek amacıyla, bağımsız t-testleri uygulandı. MOXO-CPT’nin her bir parametresinde, çeldiricilerden bağımsız olarak DEHB tanılı çocukların kontrol grubuna göre daha kötü performans sergiledikleri görülmüştür. Ancak kayda değer fark, çeldiricilerin varlığında gözlemlenmiştir.

Bu çalışma, MOXO-CPT’yi kullanarak dikkat performansı üzerinde çevresel çeldiricilerin etkisini araştırmıştır (Berger and Goldzweig, 2010).

Sonuçlar, DEHB tanılı çocukların MOXO-CPT’de DEHB tanılı olmayan çocuklara kıyasla daha kötü performans sergilediklerini, iki grup arasındaki farkın çeldiricilerin varlığında kayda değer ölçüde belirginleştiğini göstermiştir.

Bu bulgu, MOXO-CPT’de bulunan çeldiricilerin kontrol grubuna kıyasla DEHB tanılı çocuklardan oluşan çalışma grubu üzerinde daha etkili oldukları görüşünü desteklemiştir.

Bunun yanında, çalışma sonuçları kontrol grubu yalnızca işitsel çeldiricilerin bulunduğu durumda dikkat dağınıklığı yaşamazken; DEHB tanılı çocukların çeldiricilerin bulunduğu tüm durumlardan (yalnızca işitsel, yalnızca görsel veya görsel ve işitsel çeldiricilerin birliktelik durumundan) olumsuz olarak etkilendiğini göstermiştir.

DEHB tanılı çocuklarda ve DEHB tanılı olmayan çocuklarda dikkat performansını ölçmek

DEHB tanılı çocuklarda ve DEHB tanılı olmayan çocuklarda dikkat performansını ölçmek

Özet

Genel Bilgiler: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) klinik tanısı için objektif, laboratuvar temelli ölçütlerin geliştirilmesi konusunda uzun zamandır süregelen bir ilgi mevcuttur. Bilgisayar ortamında yapılan Sürekli Performans Testleri (CPT) bu amaçla en sık kullanılan araçlardan biridir. CPT’lere dair var olan anlaşmazlıklardan biri, düşük duyarlılık ve spesifiklik oranlarıdır. Bu çalışma; bir CPT’nin dikkat performansını ölçme ve DEHB tanılı çocukları sağlıklı kontrol grubundan ayırabilme alanlarındaki niteliği ve geçerliliğini incelemektedir.

Metodlar: Çalışmanın katılımcıları, 339’u DEHB tanılı ve 449’u kontrol grubunu oluşturmak üzere 7 ila 12 yaş aralığında toplam 788 çocuktan oluşmaktadır. Tüm katılımcılara MOXO-CPT testi uygulanmıştır.

Bulgular: Bulgular, iki grup arasında tüm performans parametrelerinde önemli farklar bulunduğunu göstermektedir. DEHB tanılı çocuklar, uyaranlara doğru olarak yanıt verme ve dikkatlerini sürdürmede daha fazla zorluk çekmişlerdir. Bunun yanında, DEHB tanılı çocukların daha fazla dikkat dağınıklığı yaşadıkları ve tepkilerini engellemeyi daha az becerebildikleri gözlemlenmiştir.

Sonuçlar: Bu çalışmada, kullanılan CPT’nin DEHB tanılı çocukları sağlıklı kontrol grubundan anlamlı bir biçimde ayırabildiği görülmüştür. Testin gruplar arasında ayrım yapabilme niteliğinin, diğer CPT’lere dair daha önce rapor edilen duyarlılık ve spesifiklik oranlarından daha fazla olduğu görülmüştür. Geçerli olmayan CPT’lerin kullanımının araştırmalar, teorik ve klinik alanlarda yol açabileceği sorunlar göz önüne alındığında, geçerli bir CPT’nin hem hastalar hem de tedavi sağlayan uzmanlar için kayda değer bir öneme sahip olduğu söylenebilir.

Moxo Dikkat Testi Merkezleri

Moxo Dikkat Testi uygulayıcı merkezlerini inceleyin, size en yakın merkezden ön randevu alın.

İNCELE
Moxo Dikkat Testi Uygulayıcısı Olun

Türkiye’de 500’ün üzerinde klinik ve merkezde uygulanan Moxo Dikkat Performans Testi’ni kullanmak artık daha kolay.

BAŞVUR
Neden Moxo Dikkat Testi?
1
40'dan fazla ülke
550.000 Test
Moxo Testi Dünyada 40’dan fazla ülkede 450.000’nin üzerinde uygulanmıştır.
2
Çeldiricili & Objektif
Tek Test
Dünyada çeldiricili ve objektif tek dikkat testidir.
3
420 Tepki ve
Tepkisizlik
Moxo Testte 420 tepki ve 420 tepkisizlik Eylemi ölçülmektedir.
4
Türkiye’de son 6 Yılda
75.000 Test
Moxo Testi Türkiye’de son 6 Yılda 75.000’in üzerinde uygulanmıştır.
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Çocuğunuzun dikkat başarısını ölçmek ve ders çalışma ortamının dikkat özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi için uzmanlarınızdan
Moxo Dikkat Testi’ni mutlaka isteyin! MOXO MERKEZLERİNİ İNCELEYİN
Uzman Yorumları
Haberler / Duyurular