0 850 840 49 28

Uyku Kısıtlaması ve Sürdürülebilir Dikkat Değerlendirilmesi

UYKU KISITLAMASINI TAKİP EDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR DİKKATİN ONLINE OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Orijinal Dosya:


Online assessment of sustained attention following sleep restriction

Amaç: Ev ortamında uykunun aktigrafik olarak izlenmesi ve yeni bir online Sürekli Performans Testi (OCPT) kullanılması ile yapılan uyku kısıtlama çalışmalarını değerlendirmek.

Metodlar: 34 lisans öğrencisi (19-30 yaş arası 24 kadın, 10 erkek) alışıldık bir gece uykusundan sonra (8 saat ya da daha uzun) ve uyku kısıtlama uygulamasından sonra (4 saat uyku) ev ortamında kendi kendilerine birer OCPT uygulamışlardır. Uykunun izlenmesi için aktigrafi kullanılmıştır. OCPT oturumları, normal ve kısıtlanmış uykuyu takip edecek şekilde günlerin sabah ve akşam saatlerinde gerçekleşmiştir.

Bulgular: OCPT ölçümleri kabul edilebilir ölçüde test-tekrar test güvenilirliği göstermiştir. Aktigrafik izlenimler, uyku gereksinimleriyle uygunluk göstermiş ve rapor edilen uyanıklık, uyku manipülasyonunun etkilerini yansıtmıştır (p < .0001). Sekiz saatlik gece uykusuyla kıyaslandığında, dört saatlik uyku kısıtlaması testin düşük-hedef (p < .01) ve yüksek-hedef bölümlerindeki (p < .0005) ihmal hatalarında (karşılaşılan uyaranları kaçırma) önemli düzeyde bir artışa yol açmıştır.

Sonuçlar: Bu ön sonuçlar, ev ortamında uyku kısıtlaması çalışmaları yürütmeyi ve CPT’nin online versiyonunun geçerliliğini uyku kısıtlaması ya da eksikliğini değerlendirebilecek duyarlı bir araç olarak desteklemektedir.

Uyumanın işlevini çözme arayışı, uyku kısıtlaması ya da eksikliğinin bilişsel performans üzerindeki etkilerini araştıran birçok çalışmaya zemin hazırlamıştır [1–3]. Birçok çalışma, uyku kaybı sonrasında nörodavranışsal fonksiyonlarda hasarların oluştuğunu göstermekte; uyku eksikliğine dair çalışmaların meta-analizi ise uyku eksikliğine sahip bireylerin, uyku eksikliğine sahip olmayan bireylerin dokuzuncu persentiline denk gelen bir seviyede işlev gördüklerini açıklamaktadır [1]. Bilişsel fonksiyonların uyku kaybına duyarlı olan alanlarından biri de sürdürülebilir dikkattir. Çalışmalar, tekrar eder şekilde, hem Sürekli Performans Testi (CPT)’nin çeşitli formlarıyla hem de psikomotor vijilans testiyle (PVT) ölçüldüğü şekilde; uyku kaybının hem çocuklarda hem de yetişkin bireylerde sürdürülebilir dikkatin düşüşüne yol açtığını göstermektedir [3–9]. Bunun yanında, uyku kaybının performans bozukluğu ile ilişkili olduğu gösterilmiş [4,5] ve bu sürdürülebilir dikkat testlerinin uyanıklık üzerindeki sirkadiyen etkilere karşı duyarlı oldukları görülmüştür [10]. Son olarak, sürdürülebilir dikkat testlerinin bilişsel fonksiyonlardaki gelişme ile kendini gösteren kafein, amfetamin, modafinil gibi uyanıklık sağlayıcı ögelere karşı duyarlı oldukları saptanmıştır [11].

Uyku kısıtlamasına ya da eksikliğine dair çalışmalar, uyku takvimini ve bilişsel test uygulamalarını kontrol edebilmek amacıyla geleneksel olarak laboratuvar ortamında yapılmıştır. Yakın zamandaki çalışmalar, daha önceden kararlaştırılmış uyku takvimleri ile birlikte bireylerin izlenmesi için aktigrafi kullanarak katılımcıların doğal uyku ortamlarında yapılan çalışmaların geçerliliğini göstermiştir [6,12,13]. Söz konusu çalışmalar, uyku paternlerinin katılımcıların doğal uyku ortamlarında test edilebilmesine olanak sağladıkları için büyük bir ekolojik değere sahiptir. Laboratuvar ortamının dışında yapılan uyku eksikliğine dair çalışmalar; bilişsel fonksiyonlar ve özellikle sürdürülebilir dikkat ile ilişkili güvenilir ve geçerli, İnternet tabanlı bir test uygulaması ile geliştirilebilir. Bu çalışmanın amacı, çalışmaların ev ortamında aktigrafik izleme ve yeni bir online Sürekli Performans Testi (OCPT) kullanarak genç yetişkinlerin bilişsel fonksiyonları üzerinde uyku kısıtlamasının etkilerini test etme konusundaki geçerliliğini değerlendirmektir.

2.1. Prosedür

Çalışmada, uykuya dair iki koşulda: (a) alışıldık uyku – yatakta en az sekiz saat vakit geçirme durumu, (b) kısıtlanmış uyku – yatakta dört saat ya da daha az vakit geçirme durumu; dikkat kapasiteleri ölçülmüştür. Katılımcılar, iki ayrı gruba rastgele dağıtılmışlardır. İlk grup, protokolün ilk gecesinde 8 saat uyumaları ve sonraki gün (1) uyandıktan 30 ila 60 dakika sonrasında bir sabah testi, (2) aynı gün saat 18:00-21:00 arasında bir akşam testi; uygulamaları için yönlendirilmişlerdir. Bu katılımcılar, dördüncü geceye kadar her gece alışıldık süre boyunca (8 saat ve daha fazla) uyumaları; dördüncü gün ise 4 saat ya da daha az bir süre boyunca uyumaları ve sonraki gün sabah ve akşam toplamda iki defa testi uygulamaları için yönlendirilmişlerdir. Diğer gruptaki katılımcılar, dördüncü gece alışıldık uyku süresine ve birinci gece kısıtlanmış uyku uygulamasına tabii tutulmaları haricinde aynı şekilde yönlendirilmişlerdir. Tüm katılımcılar, uyuma-uyanma paternlerinin izlenebilmesi için birer aktigraf giymişlerdir. Bunun yanında katılımcılar; telefon aramaları, televizyon ya da diğer medya unsurlarının kullanımı gibi dikkat dağıtıcı durumlardan kaçınmaları için yönlendirilmişlerdir. Katılımcıların test uygulaması için kullandıkları bilgisayarlarında dikkatlerini dağıtabilecek aktif pencere ya da programları kapatmaları sağlanmıştır.

2.2 Katılımcılar

Çalışmaya kırk lisans öğrencisinden oluşan bir grup katılmıştır. Akademik gereksinimlerine göre, çalışma katılımcılarına araştırma kredi saatleri verilmiştir. Dört katılımcı, online testlerin tümünü tamamlayamadıkları için çalışma kapsamından çıkarılmıştır. Bunun yanında, aktigrafik izleme ile iki diğer katılımcının da gereken uyku koşullarını sağlamadıkları saptanmıştır. Bu yüzden, katılımcılar 34’e (24 kadın, 10 erkek) düşmüştür (yaş ortalaması 23.67, standart sapma 1.99, yaş aralığı ise 19-30). Tüm katılımcılar sağlıklı olup, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle ilaç kullanmayan bireyler arasından seçilmişlerdir.

2.3 Ölçümler

2.3.1 Online Sürekli Performans Testi (OCPT)

Online Sürekli Performans Testi OCPT (eAgnosis Inc., Newark, DE) İnternet üzerinden yapılması için tasarlanmış standart bir CPT’dir. Testin birçok internet tarayıcısı ile uyumluluğu bulunmakta (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Apple-Safari gibi) ve pratik olarak internete bağlı olan herhangi bir bilgisayardan uygulanabilmektedir (demo için  http://www.checkadhd.com/onlineCPTresearch.php sayfasına bakınız). Yanıt zamanı (RT)’de milisaniye kesinliğine kullanıcının kendi CPU’su ve toplanan verilerin test performansı sırasında belirli noktalarda veri tabanına gönderilmesi sonucu ulaşılmaktadır. Bu yüzden, verilerin bütünlüğü İnternet hızına ya da bant genişliğine bağlı değildir. Bunun yanında, RT izleme ve kayıtlarına dair OCPT kodu kompakt olduğundan, son kullanıcının bilgisayarının özellikleri ya da işlemci hızı kayıt kesinliğine ancak nadiren etki edebilmektedir.

Test, iki çeşit geometrik uyaran kullanmaktadır: her ikisi de birer piksellik siyah çizgilere sahip eşkenar üçgenler (5 cm kenarlı) ve çemberler (5 cm çaplı). Geometrik uyaranlar, test boyunca sürekli olarak gri arka plandaki ekranın ortasında, 7.5 cm x 11 cm’lik dört piksel çizgili bir siyah dikdörtgenin içinde sunulmaktadırlar. Her bir geometrik şeklin 100 ms süren sunumunu 1900 ms’lik aralık takip etmektedir. Katılımcılar; üçgen şeklini gördüklerinde mümkün olan en hızlı şekilde boşluk tuşuna basarak cevap vermeleri, çember şeklini gördüklerinde ise cevap vermekten kaçınmaları için yönlendirilmektedir. Testin ilk yarısı (düşük hedef sıklığı) 224 uyaran (56 hedef, 168 hedef olmayan uyaran) bulundurmakta olup hedef/hedef olmayan uyaran oranı 1/3’tür. Testin bu kısmında, görev sıkıcı ve yorucu bir niteliğe sahiptir. Testin ikinci yarısında (yüksek hedef sıklığı) hedef/hedef olmayan uyaran oranı, diğer koşulun tam tersi olup 3/1’dir (168 hedef uyaran, 56 hedef olmayan uyaran). Testin bu kısmında, katılımcılar zamanın büyük çoğunluğunda yanıt vermeyi beklemekte fakat ara sıra cevap verme eğilimini engellemek zorunda kalmaktadır. Bu iki koşulun seçilme sebebi, dikkatteki ve CPT literatüründeki kavramsal farklılıkları; sıkıcı bir ortamda dikkat sürdürebilme becerisi (düşük hedef sıklığı) ile yanıt engellemeye (yüksek hedef sıklığı) dayanan iki durum üzerinden ölçmeleridir [12]. Testin her bir yarısından önce, katılımcılar testte karşılaşacakları hedef olan uyaran/hedef olmayan uyaran oranını yansıtan iki dakikalık bir deneme aşamasıyla karşılaşmaktadırlar.  Katılımcılara bu 2 dakikalık aşamaların deneme aşaması olduğu bilgisi verilmemekte, katılımcılar bu aşamaları testin birer parçası zannederek uygulamaktadırlar. Toplam test süresi (2 dakikalık deneme aşamaları dâhil) 19 dakikadır. Toplamda üç adet olmak üzere; birinci ve ikinci deneme aşamalarında ve düşük hedef sıklığı oturumundan sonra bireylerin ara vermelerine izin verilmiştir. Katılımcılar, bu araların 2 dakikayı geçmemesi için yönlendirilmektedir.

150 ms’den hızlı verilmiş olan yanıtlar, beklentisel nitelikte olarak değerlendirilmekte ve analize katılmamaktadır. Katılımcı, bir uyaran için birden fazla kez boşluk tuşuna basarsa, yalnızca ilk yanıta dair veriler veri analizine katılmaktadır. Yazılım, yanıt zamanlarıyla birlikte ihmale dayalı hatalar ve hareket hataları olmak üzere iki farklı tür hatayı da otomatik olarak kaydetmektedir.  Söz konusu hatalar ve yanıt zamanlarının ölçümü; iki tür koşul için (düşük ve yüksek hedef sıklıkları) kaydedilmekte ve bu koşulların kendi içlerinde de test süresi çeyreklik bölümlere ayrılması ile hatalar ve yanıt zamanları bu bölümlere göre kaydedilebilmektedir. Tüm veriler çevrimdışı olarak saklanmakta ve bir Microsoft Excel sayfası olarak görüntülenebilmektedir.

2.3.2 Uyku değerlendirmesi

Uykunun izlenebilmesi için aktigrafi ve uyku günlükleri kullanılmıştır. Günlük verileri, yalnızca aktigrafik verilerdeki muhtemel artifaktları saptamak ve kaldırmak amacıyla kullanılmıştır. Aktigrafi; infantlarda, çocuklarda ve yetişkinlerde uyuma-uyanma paternlerini değerlendirmek için güvenilir ve geçerli bir yol olarak kabul edilmektedir [13–15]. Katılımcılara aktigraflar verilmiş (Mini Motionlogger, Ambulatory Monitoring Inc.)  ve bu aktigrafları dominant olmayan el bileklerine takmaları için yönlendirilmişlerdir. Aktigraf; 1 dakikalık aralıklarla veri toplaması için ayarlanmış olup, amplifikatör uyuma-uyanma skorlaması için standart mod olan 18 seviyesine ayarlanmıştır. İşlenmemiş aktigrafik veriler, bilgisayar ile uyumlu Aktigrafik Skorlama Analizi (ASA) programı aracılığıyla uyku ölçümlerine dönüştürülmüştür. Çalışmaya ait uyku manipülasyonu ile uygunluğu incelemek adına aktigrafi ile gerçek uyku süresini inceledik. Gerçek uyku süresi, uyku sırasındaki bütün uyanıklık periyodlarını dışarıda bırakarak hesaplanan toplam uyku süresidir. Katılımcılar tarafından tamamlanılan uyku günlükleri, aktigrafik verileri desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Görsel analog uykulu olma skalası (VAS), uyku günlüklerinde akşamları uykululuk durumuna dair bireyin subjektif algısını değerlendirmek için kullanılmıştır. VAS, tamamen uyanıklık (%0) durumu ile neredeyse uykuda olma (%100) durumları arasındaki uykululuk seviyesini ölçmektedir. Bu ölçüm için katılımcıların, uzun bir çizgi üzerinde kendi uykululuk seviyelerini bir ‘’tik’’ işaretiyle işaretlemeleri gerekmektedir. Çizginin üzerindeki tik işaretinin yeri, uykululuk durumunun birey tarafından subjektif algısını temsil etmektedir [17,18].

Veri analiz planı, (a) katılımcıların deneysel olarak uygulanan uyku takvimine uyma düzeylerini, (b) OCPT testinin güvenilirliğini, (c) OCPT’nin bilişsel performans üzerinde uyku kısıtlamasının etkilerini saptama duyarlılığını değerlendirme amacını taşımaktadır.

3.1. Deneysel uyku takvimi manipülasyonu ile uygunluk

Deneysel uyku şartlarına uyma durumunu değerlendirmek için, aktigrafi ile izlenen gerçek uyku sürelerini inceledik ve 4 saat ile 8 saat uyunan geceleri takip eden uyanıklık düzeylerini raporladık (Şekil 1’e bakınız).

‘’8 saat’’ gecesinde, 24 katılımcı en az 7 saat uyumuş, 12 katılımcı ise aktigrafik gerçek uyku süresi ölçümlerine göre 7 saatten daha az uyumuştur. Söz konusu 12 katılımcının 3’ü ise 6 saatten daha az bir süre boyunca uyumuştur. Bir katılımcı ise, 5 saatten daha az süre boyunca uyumuştur (4.6 saat). ‘’4 saat’’ gecesinde ise, dört katılımcı 4 saatten biraz daha uzun bir süre boyunca uyumuştur (4.5 saate kadar). Tüm diğer katılımcılar ise 3 ila 4 saat arasında uyumuşlardır. Grup ve zamana (birinci veya dördüncü gece) dair iki ayrı MANOVA ölçümü yapılmış olup, bunun yanında değişken ölçümler olarak ya aktigrafik gerçek uyku zamanı ya da subjektif uykululuk ölçümleri yürütülmüştür. Hem gerçek uyku süresinde (F = 565; p < .0001) hem de subjektif uyanıklıkta (F = 25; p < .0001) uyku süresi etkisinin anlamlı olarak görülebildiği bir grup bulunmuştur. 8 saat uyumaları istenen katılımcılar ortalama olarak 7 saatten fazla uyumuş ve 4 saat uyumaları istenen katılımcılar 3.5 saatten biraz daha fazla uyumuşlardır. Subjektif uyanıklık derecelerinin, uyku süresindeki bu farklılıkları yansıtmakta olduğu ve 8 saatlik uyku durumuna göre 4 saatlik uyku durumunda önemli ölçüde düşük olduğu görülmüştür.

3.2. Test-tekrar test güvenilirliği

Her bir birey, OCPT’yi dört kez (sabah/akşam, normal/kısıtlanmış uyku) tamamlamıştır. OCPT’nin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla, her bir ölçüm noktasında test-tekrar test güvenilirliğini hesapladık. Bütün ikili ölçümler arasındaki korelasyonlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Korelasyonların büyük çoğunluğu, test-tekrar test güvenilirliğinin yüksek olduğunu anlamlı şekilde göstermektedir. Söz konusu korelasyonlar, testin farklı koşulları altında kaydedilmiştir.

 

 

Şekil 1. 8 saatlik ve 4 saatlik uyku şartlarına göre her bir gruptaki aktigrafik gerçek uyku süresi ve subjektif uyanıklık. Grup 1’deki katılımcılar birinci gece 4 saat, dördüncü gece ise 8 saat uyumaları için yönlendirilmiş olup; Grup 2’deki şartlar bu sıralamanın tam tersi olmak üzere birinci gece 8 saat, dördüncü gece ise 4 saattir.

3.3 Uyku kısıtlamasının sürdürülebilir dikkat üzerindeki etkileri

Günün belirli zamanların (sabah/akşam) ve farklı şartlar (4 saatlik/8 saatlik uyku) ile yapılan MANCOVA ölçümlerinden denek-içi bağımsız değişkenler olarak yararlanılırken, OCPT ölçümlerinden bağımlı değişkenler olarak yararlanılmıştır. Yaş ve cinsiyet faktörleri ise eşdeğişken faktör görevi görmüştür. MANCOVA ölçümleri, OCPT’nin hem düşük hem de yüksek hedef sıklığı koşullarında ihmal hataları üzerinde önemli etkiler saptamıştır (Şekil 2’ye bakınız). Yüksek hedef sıklığı koşulunda, uyku kısıtlama uygulamasının anlamlı etkilerine rastlanmıştır (F = 14.84; p < .0005). Uyku kısıtlamasını takip eden performansın, alışıldık süredeki uykuyu takip eden performansa göre çok daha düşük olduğu görülmüştür. Bunun yanında, uyku kısıtlamasını takip eden akşamda, alışıldık süredeki uykuyu takip eden akşama göre önemli ölçüde daha fazla ihmal hatasına (uyaranı kaçırma) rastlanmıştır (F = 10.46; p < .005). Düşük hedef sıklığı bölümünde de, uyku kısıtlama uygulamasını alışıldık süredeki uykuya göre daha fazla sayıda ihmal hatası takip etmiştir (F = 9.01; p < .01). Bunun yanında, akşam testi performansının sabah testine göre daha düşük olduğu görülmüştür (F = 16.54; p < .0005). Yanıt zamanlarına dair herhangi bir analizde anlamlı bir etkiye rastlanmamıştır.

Şekil 2 Online sürekli performans testi (OCPT)’nin düşük ve yüksek hedef sıklığına       sahip bölümleri. Kısıtlanmış uyku ve alışıldık süredeki uyku koşullarında sabah ve akşam performanslarının karşılaştırması.

Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma ev ortamında deneysel olarak, uykunun aktigrafik olarak izlenmesi ile ve İnternet tabanlı bir online sürdürülebilir dikkat testi kullanılarak yapılan ilk uyku kısıtlama çalışmasıdır. Çalışmanın sonuçları; ev ortamında, katılımcıları izlemek için aktigrafi, sürdürülebilir dikkati test etmek içinse online bir sürdürülebilir dikkat testi kullanarak çalışma yapmanın geçerliliğini desteklemektedir. Aktigrafik uyku değerlendirmesi, çalışmanın deneysel uyku şartlarıyla kabul edilebilir derecede uygunluk göstermiştir. Kısıtlanmış uyku gecesinde, katılımcılar ‘’8 saat’’ gecesine göre önemli ölçüde az uyumuşlardır. Bunun yanında, kısıtlanmış uyku gecesini ‘’8 saat’’ gecesine göre daha yüksek bir uykululuk seviyesinin takip ettiği görülmüştür. Gruplar arasında kısıtlanmış uyku ve alışıldık süredeki uyku gecelerinin sıralamasından kaynaklanan herhangi bir farklılık görülmemiştir. Bu bulgular, çocuklar ve adolesanların doğal uyku ortamlarında uyku kısıtlama çalışmaları yürütmenin geçerliliğini gösteren geçmiş çalışmalar ile tutarlılık göstermektedir [6,19,20]. Kısıtlanmış uykuyu takip eden subjektif uyanıklık değerlendirmeleri de uyku manipülasyonunun geçerliliğini desteklemektedir. OCPT’nin test-tekrar test güvenilirlik verileri, testlerin birbirlerinden farklı koşullarda yürütüldükleri göz önüne alındığında (sabah/akşam, normal/kısıtlanmış uyku, ve çevresel koşullara herhangi bir müdahale olmaksızın) test için uygun bir psikometrik destek sağlamaktadır. Bunun yanında; eğer denek-içi ve katılımcılar arası koşullar eşitlenebilseydi, daha yüksek düzeyde bir stabiliteye ulaşılabileceği söylenebilir. Uyku kısıtlamasının testin hem yüksek hem de düşük hedef sıklığı koşullarında ihmal hatası oranlarını önemli ölçüde arttırdığı bulgusu, psikomotor vijilans testi (PVT) kullanarak uyku kaybı sonrasında hatalarının arttığını gösteren çalışmalarla tutarlılık göstermektedir [4,5,11,21–23]. Hataların akşam uygulanan testlerde artış göstermesi, PVT’de [10,11] gösterildiği gibi OCPT’nin vijilanstaki sirkadiyen değişimlere veya saatlerce sürdürülmüş uyanıklığın kümülatif etkilerine duyarlı olduğunu göstermektedir [24,25]. Bu noktada, OCPT gibi online değerlendirme araçlarının sınırlarının altı çizilmelidir. OCPT, İnternet erişimi ve bilgisayar desteği gerektirmektedir. Bu testlerin sonuçları, çevresel müdahaleler ve uygunsuz test ortamından etkilenebilmektedir. Çalışmamızda, uyanıklık sağlayıcı ögelerin (kafein gibi) kullanımı üzerinde doğrudan kontrole sahip olmamamızın, çalışmanın güvenilirliğini etkilemiş olması mümkündür. Bunun yanında, laboratuvar çalışmalarının aksine, katılımcıların gerçek davranışlarına ilişkin çok az izleme yapılmış ya da hiç izleme yapılmamıştır. Son olarak, böyle bir online aracın (test sonuçlarının bir sağlayıcıda saklandığı) güvenlik ve gizlilik unsurlarına dair kritik bir soru cevaplandırılacaktır. Kullandığımız sistemde, yalnızca yetkili kullanıcıların sisteme girmesi ve veri dosyalarını yedekleyebilmesi mümkündür. Gizlilik için, her kullanıcı (hasta ya da katılımcı) eşsiz bir test koduna sahip olmakta ve veriler yalnızca test kodlarıyla saklanmaktadır. Veri tabanına erişim, yalnızca söz konusu çalışmayla ilişkili olan bilim insanlarına açık olup, ilgili CPT verilerine yalnızca onlar ulaşabilmektedir. Bu sınırların aksine; gün içi uykululuk ve yetersiz ya da bölünmüş uykunun etkilerini izleme niteliğine sahip olan, tekrar edilebilen ve kolayca toplanabilen, güvenilir online CPT değerlendirmeleri büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde artan teletıp uygulamaları [26–30] ve uyku bozuklukları [31,32] göz önüne alındığında; ev ortamında veya bir uzmanın ofisinde, uyku kaybına duyarlı ve bu alanda geçerli bir araçla bilişsel fonksiyonların değerlendirilebilmesi klinik araştırmalar ve tedavi sonrası klinik bakım için yeni imkanlar yaratmaktadır.

Ayrıntılı kaynak bilgisi ve linkler için orijinal dosyayı inceleyebilirsiniz.

Moxo Dikkat Testi Merkezleri

Moxo Dikkat Testi uygulayıcı merkezlerini inceleyin, size en yakın merkezden ön randevu alın.

İNCELE
Moxo Dikkat Testi Uygulayıcısı Olun

Türkiye’de 500’ün üzerinde klinik ve merkezde uygulanan Moxo Dikkat Performans Testi’ni kullanmak artık daha kolay.

BAŞVUR
Neden Moxo Dikkat Testi?
1
40'dan fazla ülke
550.000 Test
Moxo Testi Dünyada 40’dan fazla ülkede 450.000’nin üzerinde uygulanmıştır.
2
Çeldiricili & Objektif
Tek Test
Dünyada çeldiricili ve objektif tek dikkat testidir.
3
420 Tepki ve
Tepkisizlik
Moxo Testte 420 tepki ve 420 tepkisizlik Eylemi ölçülmektedir.
4
Türkiye’de son 6 Yılda
75.000 Test
Moxo Testi Türkiye’de son 6 Yılda 75.000’in üzerinde uygulanmıştır.
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Moxo Dikkat Testi Nedir?
Çocuğunuzun dikkat başarısını ölçmek ve ders çalışma ortamının dikkat özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi için uzmanlarınızdan
Moxo Dikkat Testi’ni mutlaka isteyin! MOXO MERKEZLERİNİ İNCELEYİN
Uzman Yorumları
Haberler / Duyurular